آشنایی با واحدهای بخار :

در نیروگاه های بخار ، توربین با استفاده از بخار داغ به چرخش در می آید . در واقع آب تصفیه شده خالص از طریق حرارت در بویلرها (دیگهای بخار ) تبدیل به بخار آب خشک شده و با ورود به محوطه توربین به گردش در آمده و در نهایت با گردش ژنراتور ، برق تولید می گردد . بخش های مختلف یک نیروگاهی بخار به شرح ذیل ست :

1- توربين و ژنراتور:

در توربین بخار، بخار با فشار و دماي بالا که توسط بویلرهای بازیاب حرارتی تولید شده اند وارد توربین شده که این انرژي انرژي مکانیکی تبدیل و توسط ژنراتور که هم محور با توربین شده است به انرژی الکتریکی تیدیل ميگردد. بخاري که انرژي خود را از دست داده است توسط T-Pice به كندانسور هدايت مي شود.

2- بويلر (HRSG):

نحوه عملکرد این بویلرها به این صورت است که گاز خروجی از اگزوز توربین گازی توسط یک دریچه با قابلیت باز و بسته شدن (دایورتر دمپر) و از طریق داکتها به سمت قسمت اصلی بویلر هدایت شده و با عبور از روی لوله (هارپ) هایی که درون آنها آب در جریان است انرژی خود را از دست داده و باعث تبخیر آب درون لوله ها میشود. در نهایت گازی که انرژی خود را در طی این مرحله از دست داده است از دودکشی به سمت محیط حرکت میکند.

بویلرها شامل چند بخش اصلی میباشند:

 • قسمت ورود آب به مخزن ذخیره و انتقال آن توسط پمپهای تغذیه آب به هارپهایی که عمل تبخیر در آنها صورت میگیرد. در ابتدای کار این مخزن توسط آب تولید شده توسط تصفیه خانه پر شده و در ادامه از آب حاصل از تقطیر بخار در سیستم خنک کن تامین میشود.
  • جدا کننده های آب و بخار (درام ها) که وظیفه انتقال بخار به سمت هارپهای سوپر هیت (بخار مناسب جهت ورود به توربین) را دارند.
  • لوله های اصلی بخار که وظیفه هدایت بخار سوپر هیت از بویلر به سمت توربین را به عهده دارند.
  • دیواره های اطراف بویلر (داکت و کیسینگ) که وظیفه انتقال گاز خروجی از دایورتر دمپر تا دودکش خروجی بویلر بر عهده آنان است.
  • دایورتر دمپر که نقش جدا کننده بخش گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی را بازی مینماید.
  • سیستم نمونه گیری و تزریق مواد شیمیایی جهت کنترل رژیم شیمیایی آب و بخاری که در این مجموعه در گردشند.

طراحی بویلر متناسب با خروجی توربین گاز و ورودی توربین بخار صورت میگیرد و معمولا جهت افزایش توان توربین بخار، از دو بویلر بازیاب حرارتی که به یک توربین بخار وصل میشوند استفاده میگردد. همچنین جهت افزایش توان بویلرها امکان استفاده از مشعل در آنها نیز وجود دارد.

3- سيستم خنك كن:

یکی از بخش های اصلی بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی میباشد که وظیفه تقطیر بخار خارج شده از توربین را جهت برگشت مجدد به بویلر (جهت کاهش هزینه های تولید و مصرف آب مقطر) عهده دار است. شرایط جغرافیایی و محیطی پروژه باعث وجود انواع مختلفی از سیستم های خنک کننده شده است که در ذیل انواع آن به طور مختصر توضیح داده میشود:

 • خنک کن هلر: در این سیستم عمل تقطیر در کندانسور و توسط آب برگشتی از برج خنک کن انجام میشود. پس از پر شدن اولیه این سیستم توسط آب مقطر تولید شده توسط دو پمپ اصلی (Cooling Water Pump) این آب از کندانسور به سمت برج خنک کن انتقال یافته و با مجاورت این آب با هوا توسط مبدلهای حرارتی (دلتا) باعث کاهش دمای آب حاصل از تقطیر در کندانسور شده (حدود 10 درجه سانتیگراد) و مجددا جهت تزریق این آب به بخار خروجی از توربین وارد کندانسور میگردد. بدليل بسته بودن سيكل اين سيستم ، اتلاف آب زياد نمي باشد. چنانچه آب ورودي به برجها به دماي لازم نرسد بخصوص در فصول گرم سال از تجهيزاتي به اسم پيك كولر كه داخل برجهاي خنك كن تعبيه گرديده است استفاده نموده و دماي آب را به شرايط قابل قبول كاهش ميدهند.
  • خنک کن تر: در مناطقي كه مشكل و كمبود آب وجود نداشته باشد از اين سيستم استفاده ميشود. براي اين سیستم از کندانسور سطحی استفاده ميگردد به اين شكل كه بخار خروجي از توربين روي لوله هايي كه درون آن آب سرد مي باشد عبور داده شده و بخار كندانس شده در مجاورت هوا خنك ميگردد در اين سيستم مصرف آب بدليل مجاورت آب با هوا زياد است.
  • خنک کن ACC: در مناطقي كه مشکل تامین آب وجود دارد از اين سيستم استفاده ميگردد. معمولا در نیروگاه هایی که از سیستم خشک یا Air Cooled Condenser (ACC) استفاده می شود، یک کانال فلزي( داکت) بخار را ازتوربين به سمت ACC منتقل می کند و در آنجا توسط فنهایی که در زیر المانها تعبیه شده است با به گردش درآمدن جریان هوا، بخار خنک کاري و در نهایت کندانس یا میعان می گردد و بخار کندانس شده در مخزنی به نام Condenser Reciever Tank جمع آوري و سپس وارد سیستم میگردد.
  • خنک کن یکبار گذر: در مناطقی که نزدیک به دریا، ردخانه و یا منابع دیگر آبی قرار دارند از این سیستم استفاده میشود. در این سیستم نیز عمل تقطیر در کندانسور (سطحی) صورت میگیرد. آب تامین شده پس از جمع آوری در حوضچه آرامش از طریق کانالهایی وارد ایستگاه پمپاژ شده و توسط پمپ های اصلی وارد لوله های از کندانسور شده و بخار خروجی نیز با عبور از روی این لوله ها خنک شده و عمل تقطیر صورت میگیرد. آب مقطر مجددا وارد بویلر شده و آبی که جهت خنک کردن وارد کندانسور گردید به دلیل تبادل حرارت با بخار گرم شده که مجددا از طریق کانال های برگشت آب وارد دریا، رودخانه و …. میگردد. در این سیستم احتیاج به فیلترهایی جهت جلوگیری از ورود اجسام و اجرام درون کندانسور است. همچنین جهت جلوگیری از جلبک زدگی در کانالها و تجهیزات، سیستم تولید و تزریق کلر نیز تعبیه میشود.

4- سیکل آب و بخار:

آب حاصل از تقطیر در کندانسور توسط دو پمپ اصلی (Condensate Extraction Pump) به سمت بویلرها انتقال یافته و در این مسیر بنا به شرایط سیستم خنک کن و محیط و … سیستم پالایش آب نیز جهت تنظیم رژیم شیمیایی آب ورودی به بویلر قرار میگیرد.

5- تصفيه خانه:

آب مورد استفاده در بویلر جهت جلوگیری از خوردگی و سایر عوامل فرساینده باید آب دمین (مقطر) باشد. جهت تولید این آب نیاز به احداث قسمتی تحت عنوان تصفیه خانه آب است كه بنا به سختي آب در مناطق مختلف در نيروگاهها از اين دو نوع بيشتر استفاده ميگردد:
تصفيه خانه با سيستم RO (Reverse Osmosis) : (سختي آب منطقه زياد) تصفيه خانه بدون RO (سختي آب كم) آب خام ورودي به نيروگاه در مخازن آب خام كه يا از نوع بتني و يا ازنوع فلزي مي باشد ذخيره ميگردد سپس توسط پمپهايي به بخش پيش تصفيه يا Pre Treatment منتقل گرديده و پس از گذشتن از فيلترهاي شني و كربن فيلتر مواد و ناخالصيهاي نامحلول در آب گرفته و جدا سازي ميگردد. سپس آب به مخازن كاتيوني جهت تبادل يونهاي مثبت و مخزن ديگازور جهت خروج گازهاي مضر از آب و سپس وارد رزينهاي آنيوني جهت تبادل يونهاي منفي با رزينهاي آنيوني ميگردد.سرانجام آب وارد مخزن ميكس بد گرديده و پس از تبادل مجدد يونها با رزينهاي آنيوني و كاتيوني آب خروجي از اين مخزن آب مقطر و يا دمين بوده كه در مخازن آب دمين جهت مصارف در سيكل ذخيره ميگردد.

6- بويلر كمكي:

جهت Start Up اوليه بويلرهاي اصلي نيروگاه نياز به بخار كمكي مي باشد كه جهت تامين آن از بويلر كمكي استفاده ميگردد همچنين مصارف ديگر اين بخار در سيستم HVAC و تصفيه خانه و گرمايش سوخت مخازن ذخيره و سيستم خلاء كندانسور و گلند توربين در ابتداي راه اندازي مي باشد.

7- سيستم برق و كنترل:

جهت برق رساني و كنترل عملكرد توربين و ژنراتور و حفاظت از تجهيزات اصلي از اين سيستمها استفاده ميگردد.

8- ترانس اصلی و واحد:

جهت تبدیل برق خروجی از ژنراتور متناسب با ولتاژ شبکه و انتقال آن به پست از ترانس اصلی استفاده میشود. با توجه به اینکه خود تجهیزات نیروگاهی نیاز به مصرف برق دارند این مهم توسط ترانس واحد با تبدیل برق خروجی ژنراتور به ولتاژ مورد نیاز و ورود به تابلوهای اصلی صورت میگیرد.

تفاوت هزینه در نیروگاه ها

امروزه قالب های وردپرس بسیار حرفه ای و چند منظوره شده اند. همان طور که شاهده هستید میتوان با یک قالب چندین سایت با موضوعات متفاوت و طرح های متنوع ایجاد کرد. به عنوان مثال میتوان با یک قالب انواع سایت های شرکتی، مجله ای و خبری، نمونه کار، پزشکی، گالری و … را ساخت. بنابراین لازم است تا فونت قالب نیز بر اساس محتوا تغییر کند تا بازدهی چندین برابری داشته باشد. فونت به کار رفته در یک سایت، یکی از عوامل تاثیر گذار بر جذب مخاطب است. بنابراین باید برای فونت سایت اهمیت زیادی قائل شوید.

Donec molestie elit id ametisto dictum volutpat. Etiam vel sapien a turpis accumsan scelerisque.

مفهوم راندمان نیروگاه

علاوه بر این 3 اصل، وردپرس یار همواره در تلاش است تا امکانات جدیدی را به مجموعه ی خود اضافه نماید. از جمله ی این امکانات تجهیز قالب های وردپرس به مجموعه فونت های فارسی بسیار زیبایی است که در پنل قالب اضافه شده است. در قالب هایی که توسط وردپرس یار آماده شده اند و به فروش میرسند، این امکان برای شما فراهم شده است که فونت مورد علاقه ی خود را از میان فونت های زیبای فارسی که در پنل تنظیمات قالب وجود دارند انتخاب کنید و زیبایی سایتتان را چندین برابر

تنوع نیروگاه های صبا

نیروگاه سیکل ترکیبی
وردپرس
طراحی وب
عکاسی
سئو وب

پروژه های موفق

[vc_pie value="40" label_value="75" appearance="counter"]

مشتریان راضی

[vc_pie value="11" label_value="11" appearance="counter"]

سال تجربه

[vc_pie value="25" label_value="25" color_mode="custom" color="#ffffff" appearance="counter"]

جایزه ی طراحی

توانایی و سرویس های ما

اما موضوع در قالب های وردپرس یار کمی متفاوت است. ما هزینه ی نسبتا گزافی را متحمل شدیم و یک سرور مجزا خریداری کردیم و فونت های فارسی را در این سرور قرار دادیم. سپس کانفیگ های لازم را بر روی این سرور پیاده سازی کردیم تا فونت های فارسی قالب شما از این سرور لود شود. در واقع کاری که ما کردیم مشابه کار گوگل است با این تفاوت که این سرور فقط مخصوص قالب های فارسی شده ی خودمان است و دیگران اجازه ی استفاده از آن را ندارند. این سرور در ایران واقع است و از قدرت و سرعت بالایی برخوردار میباشد.

برق مطمئن

تعریف ما از برق مطمئن یعنی اینکه به شما اطمینان می دهیم به الگویی که برای تأمین برق شما تعهد می دهیم ، پایبند باشیم.

برق پایدار

اگر همواره از قطعی برق صنعت خود دچار زیان شده  اید، با ما تماس بگیرید.

بسته های پیشنهادی

ما فقط برق صنعت شما را تأمین نمی کنیم . ما بسته های پیشنهادی مناسب صنعت شما  ارائه می دهیم.

تجمیع خدمات

اگر به دنبال تأمین برق صنعت خود هستید ، همه فعالیت های آین را به ما بسپارید و برق خود را تحویل بگیرید.

نیروگاه اختصاصی

اگر برق مورد نیاز صنعت شما قابل توجه است ، ما آماده مذاکره برای احداث نیروگاه هستیم . با ما تماس بگیرید.

فروش برق مازاد

نگران برق مازاد نیروگاه اختصاصی صنعت خود نباشید. شرکت بازاریابی و فروش صبا به سادگی برق مازاد شما را به شبکه عرضه می کند.

کاربران و مشتریان ما

امروزه قالب های وردپرس بسیار حرفه ای و چند منظوره شده اند. همان طور که شاهده هستید میتوان با یک قالب چندین سایت با موضوعات متفاوت و طرح های متنوع ایجاد کرد
 به عنوان مثال میتوان با یک قالب انواع سایت های شرکتی، مجله ای و خبری، نمونه کار، پزشکی، گالری و … را ساخت

پروژه های آینده

این یک متن آزمایشی است که توسط وردپرس یار نوشته میشود تا امکانات قالب بهتر مورد ارزیابی شما قرار گیرد. وردپرس یار همواره در تلاش است
تا گلچینی از برترین قالب ها را با بهترین کیفیت برای شما آماده کند. ما معتقدیم که همیشه کیفیت بهتر از کمیت است

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

نیروگاه چابهار

نیروگاه علی آباد

نیروگاه خرمشهر

نیروگاه زرگان اهواز

با ما در ارتباط باشید

پیشرفت و محبوبیت چشم گیر و رو به رشد وردپرس یار بر پایه ی 3 اصل کیفیت بالا، پشتیبانی قوی و احترام به مشتری است و ما به خوبی به قدرت این 3 اصل در کنار یکدیگر واقفیم و هر روز بیش از پیش تلاش خواهیم کرد تا مهر رضایت شما بر وردپرس یار، پر رنگ تر گردد. قطعا ما هیچگاه نمیتوانیم لطف و محبتی که کاربران به ما دارند به طور کامل جبران نماییم اما همواره سعی میکنیم تا با تکیه بر 3 اصل مذکور، قطره ای از محبت شما را پاسخ دهیم.

اطلاعات تماس

آدرس ما:

102580 Santa Monica BLVD Los Angeles

شماره های تماس:

+3 045 224 33 12, +3 045 224 55 15

ایمیل:

sales@yoursite.com

ساعات کاری

Monday – Friday 10 AM – 8 PM

لینکهای اجتماعی:

برای ما پیغام بفرستید

Send messageپاک کردن

ما دراینجا هستیم