برق تولیدی نیروگاهای گروه صبا به شبکه سراسری برق کشور عرضه می گردد . در حال حاضر تنها خریدار برق نیروگاه های تابعه این گروه ، وزارت نیرو می باشد . قراردادهای فروش برق به یکی ازروش  های اصلی زیر صورت می پذیرد :

نیروگاه زرگان

قرارداد خرید تضمینی برق:

این قرارداد با وزارت نیرو همزمان با خرید نیروگاه به مدت 15 سال به صورت خرید تضمینی برق منعقد شده است . مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه به عهده شرکت توانیر بوده و ماهیانه براساس میزان برق تولیدی و آمادگی واحدها ، صورت وضعیت فروش صادر می گردد. این نوع قرارداد ، تنها در رابطه با تولید برق نیروگاه زرگان در کشور منعقد شده است. لازم به ذکر است پس از انقضای مدت قرارداد ، فروش برق این نیروگاه از طریق عرضه در بازار رقابتی خواهد بود

قرارداد تبدیل انرژی (ECA) :

در این مدل ، قرارداد دو جانبه ای به مدت 5 سال ، قبل از احداث منعقد و وزارت نیرو برق نیروگاه را به صورت تضمینی خریداری می نماید. . مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه به عهده شرکت توانیر بوده و به صورت ماهیانه براساس میزان برق تولیدی و آمادگی واحدها، صورت وضعیت فروش صادر می گردد . لازم به ذکر است پس از انقضای مدت قراردادECA ، فروش برق این نیروگاهها از طریق عرضه در بازار رقابتی خواهد بود.

نیروگاه خرمشهر
نیروگاه قم

قرارداد فروش در بازار برق :

در این نوع قرارداد ، تولید کنندگان نیروگاه براساس پیشنهاد قیمت به صورت رقابتی در چارچوب محدوده ی قیمت های مصوب شده هیئت تنظیم بازار برق ایران ، برق را عرضه می نماید . متقابلا شرکت مدیریت شبکه برق ایران براساس بهترین پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به خرید برق اقدام  می کند . در این قرارداد تأمین و پرداخت هزینه سوخت بر عهده تولید کننده (نیروگاه ) می باشد .

قرارداد دوجانبه :

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند “ب” ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عرضه کنندگان برق می توانند، برق در اختیار خود را با استفاده از امکانات شبکه برق کشور برای فروش به مصرف کنندگان مورد نظر خود عرضه نمایند. در این نوع قرارداد تولید کننده برق در چارچوب یک قرارداد دوجانبه ، تمام یا بخشی از برق تولیدی نیروگاه را به مصرف کننده برق با پشتیبانی شبکه برق ایران عرضه می کند.

PS1